องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

         ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลักเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกนับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเป็นส่วนใหญ่  สำหรับพืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่  การปลูกข้าว รองลงมา คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่, เป็ดไข่, ปลานิล, ปลาดุก, กุ้ง เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นมิตร เกื้อกูลกัน พูดภาษาไทยกลาง และ มีบางหมู่พูดภาษาลาว  นับถือศาสนา พุทธ ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยภาคกลาง และมีประเพณีของชาวไทยทรงดำ