องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

โรงเรียนในตำบลบางเลน

            ๑.โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา

ประวัติของโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ (อาภาวิทยารังสรรค์)

          โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ (อาภาวิทยารังสรรค์) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๖ หมู่ที่ ๒  ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาศัยศาลาวัดเล็ก (ชื่อเดิมของวัดทองประดิษฐ์) เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน และใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางเลน ๑  (ปฏิพากย์ผดุงวิทย์)เปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี นายผึ่ง วุฒิยานันท์ เป็นครูใหญ่ ดำรงอยู่ได้ด้วยการศึกษาพลี ต่อมายกเลิกเก็บเงินศึกษาพลี ให้ใช้เงินการประถมศึกษาและเงินช่วยเหลือการประถมศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการได้โอนให้ไปอยู่ในสังกัดการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมปีที่ ๔ โดยทางราชการยุบชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ออก

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๕ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง ส้วม ๕ หลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดทองประดิษฐ์ จำนวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕ วา มีนายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นางจินตนา ทับทองดี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

             ๒.โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล จัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อที่สำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์ของตำบล/หมู่บ้าน

          บ้านเรือนของลาวโซ่ง (ไทยทรงดำ) บ้านเรือนของลาวโซ่งนิยมมีลานกลางบ้านสำหรับเลี้ยงสัตว์ เก็บฟาง นวดข้าว เป็นที่ชุมนุมพบประสังสรรค์ เรือนเป็นเรือนเครื่องผูก หลังคามุงด้วยแฝก ตรงเฉลียงด้านสกัดทำเป็นวงโค้งใหญ่ยาว  ปัจจุบันเรือนลาวโซ่งเหมือนบ้าน ไทยชนบท อาชีพของลาวโซ่ง คือ การทำไร่นา รองลงมาคือ ล่าสัตว์ เลี้ยงไหม ทอผ้า และจักสาน ลาวโซ่งมีภาษาพูดและเขียนของตัวเอง สำเนียงภาษาพูดต่างจากลาวเวียงจันทร์ไม่มากนัก การเขียนนิยมเขียนในสมุดพับเป็นชั้น ๆ

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 

     - วัด ๓ แห่ง - ศาลเจ้า ๑ แห่ง   

     - สำนักสงฆ์  ๑ แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน ๑ แห่ง

     - สถานีอนามัย ๑ แห่ง - สถานีวิทยุชุมชน ๑ แห่ง