องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

1.การคมนาคม การคมนาคมภายในตำบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตำบลอย่างต่อเนื่อง

2.การโทรคมนาคม  เสรรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 1 แห่ง , ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 ตู้

3.การไฟฟ้า ตำ บลบางเลนมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 90 ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 ยังไม่มีไฟฟ้าซึ่งเป็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจายอยู่จุดละ 1 หลัง 2 หลังเท่านั้น

4.แหล่งน้ำธรรมชาติ   (คลอง , ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ , แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น)

     คลอง  

       -คลองรางสะแกสูง  หมู่ที่ 1

       -คลองไผ่ช้างแล่น    หมู่ที่ 3 และ 4

       -คลองไผ่ช่องลม      หมู่ที่ 7 

       -คลองเสือขบ          หมู่ที่ 5

       -คลองบางปลาม้า     หมู่ที่ 2

    ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ

      -ลาดควาย  หมู่ที่ 2

      -ลาดกงเกวียน  หมู่ที่ 7

      -ลาดพลี หมู่ที่ 4

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     -ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

   องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั่งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ่มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

กิจการอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการได้ในเขตตำบล

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน                                                                

9. หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล           

10. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม                                                                                                                                   

11. กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์