องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
นายชรินทร์  ทองแย้ม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
นายสมหมาย  ดอกไม้
นายธิติพันธ์  บูรสินสถาพร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
 
นายประหยัด  แสงเกตุ
นายสมหมาย ดอกไม้
นายชรินทร์ ทองแย้ม
นายสมคิด อุทัยพิบูลย์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายธเนศ ผิวเผือก
(ว่าง)
นายสมศักดิ์ จันทร์หอม
นายอำพร รุ่งเจริญ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางมลิดา ไทยงามศิลป์
นายอนัน  พินิจการ
นายสุทธิพงษ์  ทองเชื้อ
นายภัควัฒน์  รุ่งเรืองจุฑาวสุ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
นายวันชัย  เสือขำ
นายสมนึก  กาบแก้ว
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7