วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างลาดฟ้าผ่า (ขุดลอกตะกอนดินพร้อมขนย้าย) หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างลาดฟ้าผ่า (ขุดลอกตะกอนดินพร้อมขนย้าย) หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
15  ส.ค. 2562
โครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
8  ส.ค. 2562
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการตักผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
โครงการตักผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน
5  ส.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ถึง 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 สายทาง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ถึง 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง