องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาชนข้าราชการตำบลบางเลนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายคอรัปชั่น
       ประชาชนข้าราชการตำบลบางเลนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายคอรัปชั่น
 
  ประชาชนข้าราชการตำบลบางเลนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจลงนามและแต่งตั้งเป็นนา...
  ข่าวประชาสัมพันธ์มอบหมายอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้...
  เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม...
  ประกาศรายงานแสดงผลการปฎบัติงานตามนโยบายของนายก อบต...
  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
  ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องส่งเสริมการใช้จรักยานในชี...
  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ทางสาธารณะ ส่วนสาธา...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย