องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน


นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม
 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นายนพดล  นาคสินธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 

 
 นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

 หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม