องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน


นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ
นายณัฐพิพัฒน์  สุขพัฒนสมบัติ
นายก่อพงษ์  บัวชิต
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ว่าง)
นางสาวนพพร ออมสิน
นางสาวธิติมาภรณ์  แสวงทรัพย์
 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 
นางเรวศรี  กฤษณชาญดี
(ว่าง)
นายเริงรัก  นวลละออง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

นางสาวกชมนต์วรรณ   บูชา
นางสาวพัชรวีย์  เอี่ยมสุขา
นางสาวยุคนธร  น้อยแก้ว
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
นักการภารโรง