องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
  
  นางสาวพจนลักษณ์  ผิวทองงาม
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง 
   
 
(ว่าง)
 (ว่าง)
(ว่าง)

 นักวิชาการพัสดุ

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 (นางสาวบุญเรือน  จะระจะแสง)

 นางสาวธัญญรัตน์  บูชา

 นางสาวฉันทนา  น้อยแก้ว

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 พนักงานจ้าง