องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา
 

นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุภาวินี  สันนิถา
นางสาวนลินี  เอี่ยมสอาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิธร  ศรีหรั่งไพโรจน์
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา  เขียวอ่อน
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 
นางสาวชณิตษ์นันท์  สุพรรณชาติ
 
พนักงานจ้าง