องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

      บางเลน เมืองน่าอยู่เพียบพร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจรุ่งเรือง การศึกษาก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพขั้นพื้นฐาน สืบสานประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการประชาชนด้วยความประทับใจ เสมอภาค รวดเร็วและโปร่งใส

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    

           - ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

           - ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน

           - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

           - ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           - จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยังยื่น

           - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

          1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารและการปกครอง

          2. เพื่อการพัฒนาด้านการคลังเศรษฐกิจของชุมชนให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

          3. ปรับปรุงและพัฒนาการด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

          4. ส่งเสริมพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันยาเสพติด

          5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

         การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          1. ด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

          2. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3. ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชนและผู้สูงอายุ

         4. ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

         5. ด้านความปลอดภัยของประชาชน

         6. ด้านการคมนาคม

         7. ด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยพิจารณาจากข้อมูลร้องขอหรือความต้องการของประชาชน

         1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบูรณสาธารณสุขการพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  สะพาน  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  เพื่อความสะดวก

            ในการอยู่อาศัย  การท่อง   เที่ยว  และเพื่อส่งเสริมการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  และการเกษตรให้สามารถขนผลผลิตออกสู่ตลาด

            ได้รวดเร็ว  

         2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  และขยายเขตประปาหมู่บ้าน

         3. จัดทำระบบระบายน้ำให้ไหลสะดวก

         4. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในเขต อบต.

         5. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ

         6. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         7. สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการสาธารณสุข

         8. พัฒนาคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้กักเก็บน้ำให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล

         9. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ขุดสระกักเก็บน้ำและการกักเก็บน้ำด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเกษตร

        10. สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ

        11. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

        12. ก่อสร้างสถานที่สำหรับให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย  สนับสนุนการเล่นกีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพของประชาชน

             ในท้องถิ่นรวมทั้งผู้สูงอายุ  ทุพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

       13. จัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

       14. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในทุกระดับ

       15. ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ

       16. เสริมสร้างจริยธรรมในการให้บริการ  โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและการบริการที่ดี

       17. สนับสนุนส่งเสริมการรณรงค์การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  หมู่บ้าน ในการต่อต้าน

            ยาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาให้ห่างไกลยาเสพติด

      18. สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายตามโครงการน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  การให้บริการประชาชนหลังปฏิรูประบบราชการ 

            การแก้ไขปัญหาความยากจนและการป้องกันการทุจจริตคอรัปชั่น